ПС опште намене-регулатива

Контролу квалитета покрентих ствари Војна контрола квалитета врши према:

Законима:

• Закон о техничким захтевима за производе и оцењивањe усаглашености
Уредбама:
• Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености
• Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености
• Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености

Правилницима:

• Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
• Правилник о електромагнетској компатибилности
• Правилник о безбедности машина
• Правилник о начину стављања знакова усаглашености
• Правилник за оцењивање усагласености производа

Остали битни прописи:


• Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности (EMC)
• Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (ЛВД)
• Списак српских стандарда из области машина